บริการแจ้งความออนไลน์

ระบบการรับแจ้งความออนไลน์

e-Extension

VFS is the official authorized partner of the Immigration Bureau of Thailand for E-Extension Save time at immigration by applying here.

E-VOA


The Visa fees and service fees as levied to the applicants are non-refundable under any circumstances whatsoever.

Thailand eVOA is valid for the same arrival date, and airport. In case the flight date is changed or reschedule for another date, please apply for fresh eVOA.

บริการแจ้ง 90 วันออนไลน์


การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางระบบออนไลน์ (ตม.47)

แจ้งที่พักอาศัยออนไลน์


การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยสำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)

บริการจองคิวออนไลน์


จองคิวสำหรับเข้ารับบริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง