ประวัติความเป็นมา

         ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง
จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลง 25 เม.ย. 2559 เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2559
ได้มีการจัดตั้ง ตม.จว.ลำปาง เป็นหน่วยงานในสังกัด บก.ตม.๕

ปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่
เลขที่ 400 หมู่ที่ 4 ต.กล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง